Osnovne informacije

„Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada“ projekt je Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu youTube videos from your mobile.

Projekt je usmjeren na rješavanje ključnih problema uočenih u studijskim programima iz područja društvenih i humanističkih znanosti:

  1. neusklađenosti stečenih kvalifikacija sa stvarnim zanimanjima i potrebama tržišta rada;
  2. nesklada između opterećenja studenta i ostvarenog broja ECTS bodova na pojedinom kolegiju;
  3. neutemeljenosti studijskih programa na ishodima učenja 랑페르 다운로드.

Osnovna svrha projekta jest uklanjanje navedenih nedostataka kako bi se postigli optimalni obrazovni učinci i znatnija zapošljivost diplomiranih stručnjaka,zatim modernizacija programskih sadržaja te usklađivanje kompetencija stečenih studijem s potrebama tržišta rada 의사요한 5화 다운로드.

Ostvarenje navedenih ciljeva ostvarit će se izradom studijskih programa na temelju analize stanja na tržištu rada i potreba poslodavaca, izradom prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u navedenim područjima te primjenom kompetencijskog pristupa u obrazovnom procesu 디시 인사이드 이미지 다운로드. Ulaganjem EU sredstava u ovaj projekt postići će se cjelovitije integriranje hrvatskog visokoškolskog obrazovanja u području društvenih i humanističkih znanosti u europski akademski prostor i transfer znanja Walking Dead Season 9 16. Naime, revizija studijskih programa provest će se u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i Europskim kvalifikacijskim okvirom. Relevantnost projekta se očituje iz usklađenosti njegove svrhe sa smjernicama prijedloga Strategije studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu te Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH Good music download. Rezultat projekta bit će izrada studijskih programa sedam ustrojbenih jedinica Fakulteta: Katedre za francuski jezik Odsjeka za romanistiku, Odsjeka za arheologiju, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju,Odsjeka za germanistiku, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, Odsjeka za povijest umjetnosti i Odsjeka za sociologiju Kids spring time download. Ti su studijski programi odabrani kao ogledni zbog njihova potencijala integracije u tržište rada. Oni će poslužiti kao model za reformiranje ostalih studijskih programa na Fakultetu 포토샵 필터 무료 다운로드. Primarna ciljna skupina ovog projekta jesu sadašnji, ali ponajprije budući studenti odabranih studijskih grupa. Predviđamo da će u idućih 10 godina koristi od projekta imati preko 6000 studenata, koji će tijekom studija stjecati kompetencije bolje usklađene sa zahtjevima tržišta rada 카톡 대화 다운로드. Drugu ciljnu skupinu čine nastavnici navedenih Odsjeka, ukupno njih 170. Oni će unapređivati nastavničke kompetencije različitim edukacijskim aktivnostima predviđenim projektom Download Cain and Abel.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali putem natječaja „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“, koji je provelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Ukupna vrijednost ovog projekta je 3.655.679,35 kn od kojih je EU udio financiranja iznosi 95% ukupnih financijskih sredstava projekta.

Realizacija ciljeva projekta planirana je kroz slijedeće aktivnosti:
• Analiza obilježja radnih karijera diplomiranih studenata odabranih studijskih grupa
• Izrada prijedloga standarda zanimanja
• Izrada prijedloga standarda kvalifikacija
• Razvoj i implementacija aplikacije za administriranje ishoda učenja i kompetencija na razini studija i pojedinih kolegija
• Edukacija nastavnika odabranih studijskih grupa o primjeni kompetencijskog pristupa pri osmišljavanju studijskih programa
• Izrada studijskih programa temeljem izrađenih prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
• Izrada programa modula za stjecanje generičkih kompetencija

Uz navedene elemente projekta kojim se ostvaruju njegovi ciljevi, predviđene su i dvije potporne aktivnosti:
• Promidžba i vidljivost
• Upravljanje projektom i administracija