Prezentacija “Tracer anketa kao alat za praćenje karijera diplomiranih studenata”

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1. prosinca 2016. održan je SEMINAR ZA SVEUČILIŠNE KARIJERNE SAVJETNIKE u organizaciji Filozofskog fakulteta i Agencije za mobilnost i programe EU u okviru koje je voditelj projekta doc. dr. sc. Dragan Bagić održao prezentaciju pod nazivom “Tracer anketa kao alat za praćenje karijera diplomiranih studenata”. U prezentaciji doc. Bagić je iznio iskustva provođenja ankete među diplomiranim studentima Filozofskog fakuklteta koja je provedena u okviru ovog projekta.

Prezentacija je dostupna na linku.

Javna tribina ”Završno predstavljanje rezultata projekta”

Na javnoj tribini održanoj 16. rujna 2016. pod nazivom ”Završno predstavljanje rezultata projekta” predstavljene su rezultati projekta. Rezultate projekta predstavio je voditelj projekta doc. dr. sc. Dragan Bagić te članovi projektnog tima. Na početku je okupljene pozdravio dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Vlatko Previšić.

Voditelj projekta je na početku istaknuo da je 18. rujna završava razdoblje od 15 mjeseci za provedbu projektnih aktivnosti. Podsjetio je da je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru sheme za financiranje projekata s ciljem implementacije HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te da je ukupna ugovorena vrijednost projekta 3.655.679,35 od kojih se 95% čine bespovratna sredstva, a Fakultet sudjeluje u financiranju projekta u iznosu od 5%. Većina od 85% bespovratnih sredstava se financiran iz Europskog socijalnog fonda, a preostalih 15% iz Proračuna Republike Hrvatske.

U okviru projekta provedeno je prvo istraživanje radnih karijera diplomiranih studenata u okviru kojeg su prikupljeni vrlo korisni podaci o vrstama poslova i zanimanjima na kojima rade studenti Fakulteta po izlasku na tržište rada, ali i evaluacija postojećih programa iz perspektive korisnosti stečenih kompetencija za obavljanje poslova na kojima diplomirani studenti doista rade. Podaci tog istraživanja su iskorišteni za odabir zanimanja koja su prioritetna za izradu standarda zanimanja te za definiranje smjernica za reviziju studijskih programa. Za devet zanimanja, iako je planirano osam, su izrađeni prijedlozi standarda zanimanja: kustos, pismeni prevoditelj, usmeni prevoditelj, arheolog istraživač, asistent u znanstvenim istraživanjima – etnolog i kulturni antropolog, konzervator, knjižničar, istraživač tržišta i javnog mnijenja i interkulturni medijator. Temeljem tih standarda zanimanja pristupilo se izradi standarda kvalifikacija. Izrađeno je sedam prijedloga standarda kvalifikacija na preddiplomskoj razini i jedanaest prijedloga standarda kvalifikacije na diplomskoj razini. Tako je u okviru ovog projekta izrađeno ukupno 18 prijedloga standarda kvalifikacija, dok je na početku bilo planirana izrada 15 prijedloga standarda kvalifikacija.

Tokom proteklih mjeseci, osim edukacija i radionica za članove stručnih povjerenstava za standard zanimanja i standard kvalifikacija održane su i edukacijske radionica o primjeni kompetencijskog pristupa pri osmišljavanju studijskih programa za nastavnike pojedinih odsjeka, a specifične edukacije aktivnosti je prošlo oko 150 zaposlenika visokoškolskih ustanova. Da bi se osigurao dugoročan efekt projekta, izrađena je i priručnik o primjeni kompetencijskog pristupa pod nazivom „Kako ostvariti željene ishode u studijskim programima?”. Na tribinu su o samom priručniku govorile njegove autorice prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić i prof. dr. sc. Željka Kamenov.

Kao pomoć nastavnicima pri reviziji studijskih programa izrađena je aplikacija za administraciju ishoda učenja te aplikacija za obračun ECTS bodova koje su dostupne na mrežnim stranicama projekta. Aplikaciju je predstavio njezin autor doc. dr. sc. Krešimir Pavlina.

U zadnjem dijelu projekta pristupilo se reviziji studijskih programa, te je do kraja projekta revidirano ukupno sedam preddiplomskih programa te jedanaest diplomskih. Neki studiji su doživjeli manju reviziju u smislu revizije ishoda učenja na razini studija, revizije ishoda na pojedinim kolegijima te revizije opterećenja studenata izraženo u ECTS bodovima. Međutim, neki studijski programi su doživjeli razmjerno veliku reviziju, čak do formuliranja posve novih ishoda na razini studija, značajnih izmjena hodograma studija, uvođenja novih obveznih kolegija te modula izbornih predmeta itd.  Dodatno, izrađen je jedan novi studijski program na diplomskoj razini i to prevoditeljski studij njemačkog i francuskog jezika.

Kako bi se pospješio razvoj generičkih kompetencija, razvijena su i dva modula za stjecanje generičkih kompetencija, od kojih je jedan usmjeren k razvoju komunikacijskih kompetencija, a drugi organizacijsko-upravljačkih vještina.

Provedba projekta se može smatrati uspješnom jer su svi ciljevi projekta ostvareni u planiranom roku, a na Fakultetu postoji interes da se sličan projekt prijavi i u narednom ciklusu. Realizacijom projekta ostvarene su i neke dodatne dugoročne koristi koje ne spadaju u mjerljive ciljeve projekta. Prije svega tu spada povezivanje i bolje upoznavanje među odsjecima, zatim uspostava kontakata s poslodavcima i diplomiranim studentima, stjecanje iskustva u provođenju projekata financiranih iz europskih fondova itd.

Prezentacija

01dsc_0002 dsc_0005

Revidirani studijski programi

U okviru projekta revidirano je 16 postojećih studijskih programa. Na linkovima su dostupni izvještaji o reviziji za svaki od 16 studijskih programa.

1. Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
2. Diplomski studij povijesti umjetnosti – istraživački smjer
3. Diplomski studij povijesti umjetnosti – nastavnički smjer
4. Preddiplomski studij informacijskih znanosti
5. Diplomski studij informacijskih znanosti – smjer arhivistika
6. Diplomski studij informacijskih znanosti – smjer informatika – istraživački
7. Diplomski studij informacijskih znanosti – smjer društveno-humanistička informatika
8. Preddiplomski studij etnologije i kulturne antropologije
9. Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije
10. Preddiplomski studij arheologije
11. Diplomski studij arheologije
12. Preddiplomski dvopredmetni studij sociologije
13. Diplomski dvopredmetni studij sociologije
14. Preddiplomski studij germanistike
15. Diplomski studij germanistike – smjer Medijator u hrvatsko-njemačkoj komunikacije
16. Preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti

Završena je izrada prijedloga standarda kvalifikacija

Formirano stručna povjerenstva za izradu standarda kvalifikacija na sedam odsjeka koji su uključeni u projekt izradilo je sedam prijedloga standarda kvalifikacija na preddiplomskoj razini i jedanaest prijedloga standarda kvalifikacije na diplomskoj razini.

Lista kvalifikacija za koje je izrađen standard u okviru projekta jest:

 • sveučilišni prvostupnik arheologije
 • magistar arheologije
 • sveučilišni prvostupnik etnologije i kulturne antropologije
 • magistar etnologije i kulturne antropologije
 • sveučilišni prvostupnik germanistike
 • magistar njemačkog jezika i književnosti
 • magistar translatologije: pismeni prevoditelj
 • sveučilišni prvostupnik informacijskih znanosti
 • magistar informacijskih znanosti
 • magistar društveno-humanističke informatike
 • magistar muzeologije i upravljanja baštinom
 • sveučilišni prvostupnik povijesti umjetnosti
 • magistar povijesti umjetnosti
 • magistar edukacije povijesti umjetnosti
 • sveučilišni prvostupnik francuskog jezika i književnosti
 • magistar prevoditeljstva za francuski jezika
 • sveučilišni prvostupnik sociologije
 • magistar sociologije

Priručnik za sveučilišne nastavnike ”KAKO OSTVARITI ŽELJENE ISHODE U STUDIJSKIM PROGRAMIMA?”

Priručnik je rezultat rada na projektu i izravno je vezan uz radionice održane u okviru projekta. Svrha priručnika je olakšati sveučilišnim nastavnicima osmišljavanje ili revidiranje studijskih programa.
U priručniku je objašnjen odnos kompetencija i ishoda programa, dane su sugestije kako pisati ishode programa i kolegija te kako pritom rabiti relevantne dokumente (Dublinski deskriptori, HKO). Opisani su pristupi i elementi planiranja kurikuluma, ponuđeni primjeri dobre prakse pri osmišljavanju ishoda studijskih programa te objašnjen način utvrđivanja studentskog opterećenja (ECTS).
Drugi dio priručnika usmjeren je na odnos ishoda učenja, načina poučavanja i vrednovanja. Objašnjen je temeljni koncept konstruktivno poravnanje i njegova uporaba a nakon toga su prikazane različite metode i tehnike poučavanja. Svaka je metoda detaljno opisana uz moguće prednosti i nedostatke te neke rezultate empirijskih istraživanja o njezinoj uporabi. Nastavak je posvećen praćenju i vrednovanju studentskog postignuća uz detaljne upute kako davati povratne informacije te kako rabiti usmenu i pismenu provjeru znanja i vještina. Objašnjene su moguće nastavničke pogreške, dane upute za konstrukciju različitih zadataka u ispitima te ponuđene i opisane neke druge mogućnosti praćenja i vrednovanja studentskih postignuća. Završni dio priručnika posvećen je osiguranju kvalitete kao važnom konceptu u razvoju ali i održavanju studijskih programa. Opširnije

priručnik

Javna tribina

Na javnoj tribini održanoj 21. lipnja 2016. pod nazivom ”HKO na Filozofskom fakultetu” predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta.
Prezentacija 
0102

03

Revizija studijskih programa

Održan je drugi ciklus dvodnevnih radionica za provedbu aktivnosti izrade studijskih programa temeljem izrađenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Dvodnevne radionice izvan Zagreba, u Termama Tuhelj održali su Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Odsjek za germanistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Odsjek za sociologiju, a Odsjek za arheologiju, Odsjek za povijest umjetnosti i Studij francuskog jezika i književnosti održali su radionice u Zagrebu.

IMG_1864 IMG_1867

20160618_101944_resized  20160628_104628

Edukacija nastavnika odabranih studijskih grupa o primjeni kompetencijskog pristupa pri osmišljavanju studijskih programa

Održana su dva ciklusa po sedam edukacijskih radionica o primjeni kompetencijskog pristupa pri osmišljavanju studijskih programa za nastavnike pojedinih odsjeka i jedna edukacijska radionica za članove fakultetskog povjerenstva za osiguravanje kvalitete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Prezentacija s edukacije
Radionica za članove fakultetskog povjerenstva za osiguravanje kvalitete FFZG održana je 13. lipnja. 2016.

DSC_0012 DSC_0010

Filozofski fakultet obrazuje za radno mjesto a ne za burzu rada

Prva aktivnost na projektu “Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada” bilo je istraživanje radnih karijera diplomiranih studenata odabranih studijskih grupa. Do sada nisu postojali sistematski podaci o radnim karijerama diplomiranih studenata Filozofskog fakulteta te je za potrebe planiranja daljnjih projektnih aktivnosti, a prije svega definiranje relevantnih zanimanja za koja će biti izrađen standard zanimanja, bilo potrebno prikupiti relevantne i pouzdane pokazatelje o obilježjima radnih karijera naših bivših studenata te vrsti poslova i zanimanja u kojima rade.

Za tu svrhu najprije je bilo potrebno pripremiti bazu podataka studenata koji su diplomirali u periodu između početka 2003. i kraja 2014. godine s potrebnim kontaktima. Nakon što je navedena baza pripremljena pregledavanjem dokumentacije u arhivi Fakulteta, ona je dodatno nadopunjena prikupljanjem informacija dostupnih na Internetu te kontaktiranjem bivših studenata na telefonske brojeve pronađene u arhivi. Kroz navedeni proces pripremljena je konačna baza podataka koja je korištena za provođenje istraživanja. Od ukupno identificiranih 3398 studenata koji su zadovoljavali kriterije za ulazak u istraživanje (da su diplomirali u navedenom periodu na nekom od studija koje izvodi sedam odsjeka uključenih u ovaj projekt), kontakt podaci su pronađeni za njih 2405. Opširnije